ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
4
3
7
1
อนุบาล 2
6
1
7
1
อนุบาล 3
4
4
8
1
รวม อนุบาล
14
8
22
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
6
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
8
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
7
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
10
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
7
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
9
18
1
รวมประถม
35
47
82
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
12
25
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
6
13
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
26
24
50
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
79
154
12

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562