วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           ความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   เคียงคู่เทคโนโลยี  สู่วิถีพลเมืองอาเซียน   พร้อมเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ

ปรัชญาของโรงเรียน

                      คุณธรรมนำความคิด  สร้างชีวิตด้วยการศึกษา