สภานักเรียน

เด็กหญิงสุพัตรา     คุ้มเขต         ประธานคณะกรรมการ

เด็กหญิงเจนจิรา   ฤทธิ์บัว         รองประธาน

เด็กหญิงปิยธิดา   บุญสม          สามชิก

เด็กหญิงจินตนา  บุตรนามทอง   สมาชิก

เด็กหญิงกาญจนา   ยอดทอง    สมาชิก

เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวชอุ่ม   สมาชิก

เด็กหญิงศิรดา  ถมยา             เลขานุการ