คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิถี

1.  นายเวชขยันต์  เจริญสกุล      ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ

2.  นายชาติ บุญสม                 ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                  รองประธานกรรมการ

3.  นายแก่ ฤทธิ์บัว                  ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

4.  นายสนั่น  ถมยา                ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

5.  นายสมศักดิ์  ถิรางกูร           ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

6.  นายมานพ  เถื่อนพงษ์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

7.  พระชาติ  รตนํโชโต             ผู้แทนองค์กรศาสนา                 กรรมการ

3.  นายณรงค์  ปานประเสริฐ      ผู้แทนครู                               กรรมการ

9.  นางประยูร   เอี่ยมอำนวย      ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ