ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2500 เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้ง  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่        ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง 6  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

                   โรงเรียนนี้ตั้งโดย นายไพทูรย์  ลิมปิทีป  นายอำเภอปราณบุรี  นายนิยม  พุทธิเภสัช  ศึกษาธิการอำเภอปราณบุรี  ได้พิจารณาเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีเด็กมากพอสมควร จะจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลได้  จึงแนะนำให้             นายเพง  เขียวชอุ่ม พร้อมด้วยราษฎร ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ใช้ไม้เสา           ยาว 9 ศอก  14  อัน  เครื่องบนใช้ไม้ไผ่  หลังคามุงจาก กว้าง 5 วา  ยาว 8 วา 4 คูหา ไม่มีพื้น  ภายในห้องเรียนมีไม้รองเขียน 20 ชุด กระดานดำ 2 แผ่น โต๊ะครู 1 ชุด โอ่งน้ำ 2 ใบ รักษาการครูใหญ่คนแรก คือ นายสมบุญ  เกษสุริยงค์สอนเพียงคนเดียว  ต่อมาทางราชการได้ย้าย  นายสมบุญ เกษสุริยงค์  ไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง       (รัฐราษฎร์บำรุง) และได้ย้าย  นายเอื่อม เทียมเทศ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี แทน 

                   ต่อมาโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการได้ติดต่อนายวงษ์  ห่วงจิตต์  ราษฎรในหมู่บ้านนี้         ขอที่ดินสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ติดกับถนนเพชรเกษม  นายวงษ์ ห่วงจิตต์  จึงมอบที่ดินให้              มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน  ทางราชการจึงได้ย้ายจากที่เดิมมาปลูกเป็นอาคารชั่วคราวเครื่องบนเป็นไม้ไผ่ 3 คูหา  ต่อมาปี           พ.ศ. 2505  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ให้ปลูกสร้างอาคารเรียน  เป็นเงิน  30,000  บาท พร้อมกับเงินสมทบจากราษฎร อีก  8,700  บาท เป็นอาคารเรียน แบบ 002  จำนวน  6  คูหา  3  ห้องเรียน 

                    วันที่ 6 มิถุนายน 2506 ทางราชการได้ย้ายนายเอื่อม  เทียมเทศ  ไปดำรงตำแหน่ง  ครูโรงเรียน            บ้านหนองคาง และแต่งตั้งนายซิบ  แสงรุ้ง  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  พ.ศ. 2510  ทางโรงเรียนได้ของบประมาณ ซ่อมแซม อาคารเรียน เป็นเงิน  6,000  บาท   เปลี่ยนฝา  เทพื้นคอนกรีต ห้องเรียน  พ.ศ. 2511  ทางราชการได้ขออนุมัติเงิน  10,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียน ซ่อมแซม  ตีฝา  ตีฝ้าเพดาน โดยจ้างเหมา 

                   วันที่  18  ธันวาคม  2512  นายซิบ  แสงรุ้ง  ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายกิม  แซ่ว่อง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2515 ทางราชการได้อนุมัติเงิน 100,000  บาท  เพื่อปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.1จ ขนาด 8 คูหา 4 ห้องเรียนและได้งบประมาณอีก 4,400 บาท  ได้จัดการซ่อมแซมต่อเติม                ประตู 6 บาน  หน้าต่าง  4  บาน  และตีฝากั้น  ห้องเรียน  2  ด้าน

                   วันที่  1  พฤษภาคม  2518  ทางราชการได้ย้าย นายกิม  แซ่ว่อง  ไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง) มิตรภาพที่ 158 และได้แต่งตั้งนายทินกร  กุยเพชร  รักษาราชการในตำแหน่ง  ครูใหญ่ และ               มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  ในเวลาต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2522  ทางราชการได้ย้ายนายทินกร  กุยเพชร  ไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ และได้ย้ายนายทองสืบ ใบแย้ม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่                              เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  ได้ปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติม  คือ  สร้างรั้วถาวร  โดยก่ออิฐถือปูน  ด้านหน้าถนนเพชรเกษม จำนวน 30 ช่อง เป็นเงิน 2,100 บาท และได้ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า โดยใช้อิฐซีแพคกั้นทำให้สวยงามขึ้น พ.ศ. 2523 ทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 จำนวน 1 หลัง  ในวงเงิน 106,000 บาท  พ.ศ. 2524  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 1 หลัง             4  ห้องเรียน เป็นเงิน 1,170,000 บาท และส้วมถาวร 5 ที่นั่ง  เป็นเงิน 30,000 บาท  ต่อมา  นายทองสืบ  ใบแย้ม  ถึงแก่กรรม  ทางราชการได้ย้าย นายจรัส  ทองโปร่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 และในปีพ.ศ.2528 ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างประตูฟุตบอลถาวร  เป็นเงิน  8,000  บาท 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้ง              นายสมนึก บุตรอากาศ  ครูใหญ่โรงเรียนชลประทานปราณบุรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี แทนนายจรัส  ทองโปร่ง  ที่เกษียณอายุราชการ และได้รับมอบมอบหมายงานในหน้าที่ครูใหญ่จากนายวานิช พนมธนาภรณ์ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531  ได้ก่อสร้างที่ล้างจาน ล้างมือและแปรงฟัน โดยก่ออิฐถือปูน สำหรับโครงการอาหารกลางวัน 3 ที่เป็นเงิน 750  บาท  โดยงบบริจาค

                   วันที่  18  กุมภาพันธ์  2531  ได้รับเงินบริจาคจากนางจันทร์เนาว์  นิตย์ชิน  อาจารย์ 2  โรงเรียนบ้านลาดวิถี  จำนวน  4,499  บาท  เพื่อก่อสร้างห้องโครงการอาหารกลางวันเป็นเอกเทศ  และโรงเรียนหางบบริจาคเพิ่มเติม  2,000  บาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  2531

                   วันที่  20  มิถุนายน  2531  ได้ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าโรงเรียน  โดยก่ออิฐถือปูนแนวถนน ยาว 150 เมตร ลงดิน,หิน จากงบบริจาค จำนวน 12,000  บาท วันที่ 1 สิงหาคม 2531 นายวานิช  พนมธนาภรณ์    ขอลาออกจากราชการ เพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2531 ได้รับบริจาควัสดุปูนซีเมนต์ กระดานไวท์บอร์ด ตู้ลำโพง เพื่อสร้างเสียงตามสาย จากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์  จำนวน 5,000  บาท  

วันที่  20  กรกฎาคม  2532  ได้รับทุนโครงการกล้วยน้ำว้าเพื่อสุขภาพนักเรียน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์อำเภอปราณบุรี  จำนวน 12,000  บาท

                   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 โรงเรียนได้รับบริจาควัสดุ - อุปกรณ์  จากนางยุพดี  วงศ์สุวัชร์  อาจารย์ 2  โรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี  เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น  เป็นจำนวนเงิน  5,000  บาท

                   วันที่  25  พฤศจิกายน  2533 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ลำดับที่ 2  ในโครงการอาหารกลางวัน  ประเภทที่ 2  ระดับจังหวัด และในปีงบประมาณ 2533  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้านพักภารโรง  แบบ  สปช ๓๐๔ / ๒๕๒๘ งบประมาณ  111,500 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2533

                   พ.ศ. 2534  จัดสร้างที่น้ำดื่ม น้ำใช้ โดยก่ออิฐถือปูนในโครงการทันตสุขภาพ ใช้งบบริจาค                จำนวน  90,000  บาท  สร้างที่ตั้งถังประปาน้ำดิบ  โดยงบบริจาค  3,500  บาทและได้จัดสร้างโรงเก็บรถในงบบริจาค 10,000  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป 1จ. ขนาด 3 ห้องเรียน งบประสบวาตภัย  หลังคาชำรุด             ด้วยเงินงบประมาณ  20,000  บาท  ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1จ. ขนาด 4  ห้องเรียน โดยเปลี่ยนผนังจากไม้เป็นก่ออิฐถือปูน และทาสีด้วยเงินงบประมาณ 135,600  บาทปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณ 95,000 บาทและได้ก่อสร้างเพิ่มเติมห้องเรียน 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารเรียนแบบ 017  ด้วยเงินงบประมาณ 10,000  บาท

                   พ.ศ. 2536   โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2536  ประเภท  โรงเรียนขนาดกลาง  และ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี            เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2537  ณ  ศาลาดุสิตาลัย

                   พ.ศ. 2540 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างห้องพิเศษที่ชั้นล่างอาคาร 017  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  โดยได้รับการบริจาคจาก  พระปริยัติวรากร  เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวนเงิน  70,000  บาท  และพระเทพปริชาโน  เจ้าอาวาสวัดใหม่ลาดวิถี  จำนวนเงิน  20,000  บาท  ซึ่งห้องที่ต่อเติม ได้แก่ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องการเงิน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                      และห้องปฏิบัติการทางภาษา  ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และเปิดสอนขยายโอกาส ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   พ.ศ. 2542  ทางคณะกรรมการโรงเรียนได้เสนอแนะ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จากโรงเรียนบ้านใหม่ลาดวิถี  เป็น  โรงเรียนบ้านลาดวิถี  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2542 ในปีนี้โรงเรียนได้รับประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล                 จากงบประมาณ (มิยาซาวา)  จำนวน  233,000   บาท 

                   พ.ศ. 2543 ได้ต่อเติมโรงฝึกงาน แบบ 312 ให้เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     จำนวน 1  ห้องเรียน  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป 1จ.  ขนาด  3  ห้องเรียน ต่อจากห้องสมุดออกไป เป็นห้องสหกรณ์ และห้องสวัสดิการ  โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ   พ.ศ.2544  ก่อสร้างห้องพัสดุ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านพัสดุ   พ.ศ.2545 ก่อสร้างห้องหมอภาษา ต่อจากห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  อาคารโรงฝึกงาน  และโรงรถ  จำนวน  9 คูหา  โดยเงินบริจาคของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1  และห้องครัว

                   พ.ศ. 2546 ได้ปรับปรุงห้องจริยศึกษาและศิลปศึกษา  โดยการบริจาคของนายสุบิน โกษาแสง  และในปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายสมนึก   บุตรอากาศ                       เป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี 

                   พ.ศ. 2547 ก่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาลปรับปรุงห้องธุรการ ห้องวิชาการ และห้อง กพอ.               (งานประดิษฐ)  โดยมิได้ใช้งบ ประมาณของทางราชการ

                   พ.ศ.2548 ปรับปรุงบ้านพักนักการให้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ด้วยการปูพื้นกระเบี้องใหม่ ทาสี  ติดมุ้งลวด และปรับปรุงห้องจริยศึกษาและศิลปศึกษาเดิม โดยได้รับการบริจาคขององค์การบริหารส่วนตำบล         ศิลาลอย

                   พ.ศ. 2549  สร้างลานธรรม บริเวณฐานพระพุทธรูป   ถมดินพื้นให้สูงขึ้นและเทคอนกรีต  จัดและตกแต่งเป็นลานธรรม  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และอบรมธรรมะกับนักเรียนและจัดกิจกรรมอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนบริจาคงบประมาณจากท่านพระครูวิริยาธิการี  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมประดิษฐาราม ( วัดหนองตาแต้ม )

                    พ.ศ. 2549  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย  นักเรียนหญิง และห้องน้ำครู  โดยการปูกระเบื้อง จัดทำอ่างล้างมือและที่ล้างมือใหม่ทุกหลัง  ด้วยงบบริจาคจากชุมชนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2549 พ.ศ. 2550ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   ซ่อมแซมเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  เทพื้นคอนกรีตและจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณโดยรอบเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่มารับนักเรียนหลังเลิกเรียน

                   พ.ศ. 2551 ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดมีชีวิต และรองรับนโยบายรักการอ่าน                 มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล โดยได้รับงบสนับสนุนจากท่านพระครูวิริยาธิการี เจ้าอาวาสวัดเฉลิม               ประดิษฐาราม (วัดหนองตาแต้ม) และงบบริจาคจากผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

                   พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็ง 384,560 บาท คอมพิวเตอร์สถานศึกษา                       จำนวน 10 เครื่อง  และคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด จำนวน 4 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ 112,000  บาท                เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2552

                   เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2553  นายนพพร  ใบแย้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

                   เมื่อวันที่  14  มีนาคม พ.ศ.2554  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 

                    เมื่อวันที่ 15 – 17  สิงหาคม  2554  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบที่ 3

                    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2554    ได้รับมอบอาคารห้องสมุดกำปั่นวงษ์  จากนายดำหริ  กำปั่นวงษ์

                    เมื่อวันที่  30  กันยายน  2555  นายนพพร  ใบแย้ม  ขอเกษียณอายุราชการก่อน เพื่อรักษาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2         ได้แต่งตั้ง นางประยูร  เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุใหญ่ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

                    พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียนจำนวนเงิน280,000  บาท

                   พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2556 ปรับปรุงห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ 210,000 บาท และ           ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 110,000 บาท รวมเป็นเงิน 320,000 บาท  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

                   พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโทรทัศน์สี และเครื่องควบคุมเพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนเงิน 30,000  บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

                   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายวีระพล มหาวีระรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถีจนถุงปัจจุบัน 

 

                   พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณงบก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

                   พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสแบบ FIBA งบประมาณ 442,000 บาท

                   พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ 200,000 บาท

                   พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 301/26 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ 583,200 บาท